CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA

Ordenances Fiscals


Les ordenances fiscals vigents son:

Ordenança general reguladora per a l'establiment o modificació de preus públics
 pdf< < < Castellano
 
 pdf < < < Català

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització de diversos edificis o dependències municipals de Sant Lluís
 pdf< < < Castellano
 
 pdf < < < Català

Ordenança fiscal reguladora dels preus públics per lloguer d'útils i efectes de propietat municipal
 pdf< < < Castellano
 
 pdf < < < Català

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'aprofitament especial o utilització del domini públic municipal per a la realització d'activitats publicitàries
 pdf< < < Castellano
 
 pdf < < < Català

Acord regulador del preu públic per a la prestació de serveis en les instal·lacions esportives
 pdf< < < Castellano
 
 pdf < < < Català

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per activitats de caràcter cultural (Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics)
 pdf< < < Castellano  
 pdf < < < Català

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de matrimonis civils
 pdf< < < Castellano
 
 pdf < < < Català

Ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementeri municipal
 pdf< < < Castellano
 
 pdf < < < Català

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d'expedició de documents administratius
 pdf < < < Castellano  
 pdf < < < Català

Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació del servei d'Escola Infantil Ses Canaletes
 pdf < < < Castellano  
 pdf < < < Català


Ordenança reguladora de la taxa pels serveis de Centre de Dia i Residència Geriàtrica de l'Ajuntament de Sant Lluís
 pdf< < < Castellano  
 pdf < < < Català


Ordenança fiscal de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
 pdf < < < Castellano  
 pdf < < < Català
Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de grua municipal, custòdia i immobilització de vehicles
 pdf < < < Castellano  
 pdf < < < Català
Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
 pdf < < < Castellano  
 pdf < < < Català
Ordenança reguladora de la taxa pel servei de clavegueram
 pdf < < < Castellano  
 pdf < < < Català
Ordenança fiscal de l'impost sobre bens immobles
 pdf < < < Castellano  
 pdf < < < Català
Ordenança fiscal de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
 pdf < < < Castellano  
  pdf < < < Català
Ordenança fiscal reguladora de la taxa pels serveis de recollida i tractament de fems i residus sòlids urbans
 pdf < < < Castellano  
 pdf < < < Català

Ordenança fiscal de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
 pdf < < < Castellano  
 pdf < < < Català
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicències urbanístiques i projectes d'urbanització
 pdf < < < Castellano  
 pdf < < < Català
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per les utilitzacions privatives o l'aprofitament especial del domini públic local
 pdf < < < Castellano  
 pdf < < < Català
Ordenança reguladora de la taxa per serveis relatius a activitats, establiments i instal·lacions
 pdf < < < Castellano  
 pdf < < < Català

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de Serveis Socials
 pdf < < < Castellano  
 pdf < < < Català