CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA

Gestions i serveis

Llicència primera ocupació
Tramitar

Objecte del Tràmit: Verificar el compliment de les condicions de la llicència urbanística prèvia, comprovar l'adequació al projecte autoritzat de les obres de les edificacions o les instal·lacions realitzades i autoritzar-ne la posada en ús.
Aquesta llicència és necessària per a l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat per a primera ocupació.

Àmbit de responsabilitat: Urbanisme
Qui ho pot demanar: Qualsevol persona física o jurídica o la persona que les representi degudament autoritzada.
Requisits a complir: Presentar la sol·licitud normalitzada, previ pagament de la taxa urbanística i aportant la documentació requerida.
Documentació a presentar: - Llicència municipal d'obres
- Certificat final d'obres (si aquest té una antiguitat superior als 10 anys, caldrà adjuntar el certificat de solidesa emès pel tècnic competent així com el certificat conforme no s’han executat obres posteriors que modifiquen les condicions del CFO).
- En el cas que en el transcurs de les obres s’hagin realitzat modificacions respecte el projecte tècnic aprovat, no substancials, compatible amb la llicència i que no modifiquen paràmetres urbanístics de l’edifici, s’haurà de presentar plànols visats de l’estat final de les obres, memòria descriptiva de les modificacions i justificativa del compliment del decret d’habitabilitat RD 145/1997, així com el pressupost final de les obres realment executades. (si les modificacions executades alteren l’estructura, la disposició interior o l’aspecte exterior s’haurà de tramitar sol·licitud de modificació del projecte)
- Llibre d'ús i manteniment
- Justificació de presentació de declaració cadastral (model 900D)
- Documentació justificativa del compliment d’alrtres condicionants de la llicència, en cas que n’hi hagi.
- Documentació de representació segons el model normalitzat.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: SAC municipal
Per telèfon (només informació): Informació: 971150950 ext 350
Per correu: No
Per FAX (només informació): No
Correu electrònic: urbanisme@ajsantlluis.org
Altres: No
Plana web: www.ajsantlluis.org
Què ha de demanar el ciutadà: Llicència de primera ocupació
Terminis de ciutadà: sense termini
Terminis de l'administració: 1 mes
Tarifes aplicables: Menys de 200m2: 50 € / Més de 200 m2: 100 €
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: - Text refós vigent de les NN SS de Sant Lluís.
- Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'higiene i instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat.
- Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.
- Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el codi tècnic de l'edificació.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: S'aprovarà la liquidació definitiva d'acord al que estableix l'Ordenança fiscal que regula l'impost sobre construccions.