CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

Ple del dia 30-06-2021Acta en PDF

Per visualitzar un punt concret de l'ordre del dia podeu clicar sobre aquest i accedireu directament

Ordre del dia


Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Informativa Territorial de dia 24.06.21. Proposta de Batlia d'aprovació del conveni de col·laboració entre el CIMe i l'Ajuntament de Sant Lluís per a l'adquisició de l'immoble denominat "Sa Tanca"
Tercer. Dictamen de la Comissió Informativa Territorial de dia 24.06.21. Proposta de Batlia amb relació a l'expedient de contractació per a l'adquisició directa de l'immoble "Centre Sa Tanca". Retrotreure actuacions i aprovació de l'expedient de contractació
Quart. Dictamen de la Comissió Informativa Territorial de dia 24.06.21. Ratificació Resolució de Batlia núm. 2021/PRE/0000499. Suspensió del contracte administratiu especial del servei de transport temporal de persones amb minitrèn turístic a la costa de Sant Lluís
Cinquè. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 24.06.21. Proposta del primer Tinent de Batlia per a l'atorgament de la Creu al Mèrit Policial amb Distintiu Blanc de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Sisè. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 24.06.21. Moció que presenta el grup del Partit Popular sobre l'impuls de les energies renovables en el terme municipal de Sant Lluís
Setè. Resolució de Batlia núm. 2021/PRE/0000518. Aprovació expedient de modificació de crèdit núm. 6 al Pressupost de 2021. Donar-ne compte
Vuitè. Resolució de Batlia núm. 2021/PRE/0000553. Avocació competència delegada en la Junta de Govern Local. Donar-ne compte
Novè. Resolució de Batlia núm. 2021/PRE/0000477. Delegació de competències de la batlessa per absència. Donar-ne compte
Desè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Onzè. Precs i suggeriments