CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

Ple del dia 28-04-2021Acta en PDF

Per visualitzar un punt concret de l'ordre del dia podeu clicar sobre aquest i accedireu directament

Ordre del dia


Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Informativa Territorial de dia 20.04.21. Proposta de la quarta Tinenta de Batlia amb relació a les al·legacions presentades a l'ordenança municipal reguladora dels horaris dels establiments d'oferta complementària, espectacles públics i activitats recreatives. Aprovació definitiva
Tercer. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 21.04.21. Proposta de la quarta Tinenta de Batlia d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'Ajuntament de Sant Lluís per concedir ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics
Quart. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 21.04.21. Moció que presenta el regidor no adscrit amb relació al Policia Tutor
Cinquè. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 21.04.21. Aprovació Festes Locals 2022
Sisè. Dictamen de la Comissió Informativa Social de dia 21.04.21. Proposta de la tercera Tinenta de Batlia d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Sant Lluís per a la tramitació i la concessió dels ajuts econòmics individuals, temporals i d'emergència social 2021
Setè. Dictamen de la Comissió Informativa Social de dia 21.04.21. Proposta de la tercera Tinenta de Batlia d'aprovació de l'addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Sant Lluís pel finançament dels serveis socials comunitaris bàsics pels anys 2020 i 2021
Vuitè. Dictamen de la Comissió Informativa Social de dia 21.04.21. Proposta de la regidora d'Educació d'aprovació de l'acord regulador del preu públic per la prestació del servei d'escola infantil Ses Canaletes i derogació de l'ordenança fiscal reguladora
Novè. Dictamen de la Comissió Informativa Social de dia 21.04.21. Moció que presenten els grups polítics PSOE, VOLEM SANT LLUÍS, PP el PI i del regidor no adscrit sobre el sosteniment dels centres de primer cicle d'Educació Infantil
Desè. Declaració Institucional del dia d'Europa
Onzè. Sentències judicials. Donar-ne compte
Dotzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Tretzè. Precs i suggeriments