CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

MANIFEST UNITARI DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

El 8 de març se celebra el Dia Internacional de les Dones, que en l'agenda institucional representa una oportunitat per reflexionar i reivindicar el drets de les dones en totes les esferes de la vida publica i privada. Una cita que enguany coincideix amb el cinque aniversari de l'aprovació de l'Agenda 2030, que situa la igualtat de genere, arreu del mon, com un dels objectius de desenvolupament sostenible.


Abans de res, volem fer especial menció a les dones que treballen als serveis essencials , perque aquesta crisi te injustament cara de dona: sanitat, serveis socials, serveis de neteja, educació, serveis d'alimentació, farmacia, psicologia. Aquestes ocupacions són essencialment femenines, ja que el 70% de les persones que s'hi dediquen són dones. Són majoria "elles", les que són a primera linia, les que són pilar estructural del nostre sistema, les mes visibles; i, a la vegada, les manco reconegudes i pitjor remunerades, les que fan doble jornada laboral (a casa i a fora), les que no poden optar a una prestació, perque "no estaven assegurades"...; les mes invisibilitzades.


La igualtat ha de ser un proposit compartit per tota la societat, un motiu de col·laboració,d'unitat; i no de divisió. Un objectiu que ens compromet a tothom, amb independencia del nostre sexe, edat, condició o orientació politica.


En aquest sentit, reconeixem el valor de la Constitució Espanyola de 1978 com a marc que consagra, al nostre pais, la igualtat juridica entre homes i dones, tal com ve recollit en el seu article 14.


La crisi provocada pel coronavirus ha posat les cures en el centre i les dones, a la primera linia de resposta.


Enguany, en aquest context dificil en que ens trobam, volem posar en valor la labor de les cures. Quan parlam de treball de cures, ens referim a totes aquelles tasques massa vegades invisibilitzades que, a traves del sistema de socialització sexe­ genere, s'han assignat a les dones, com son: netejar, cuidar els infants i familiars, gestionar l'agenda familiar, garantir que les necessitats basiques familiars estiguin cobertes; i moltes d'altres. Tasques imprescindibles que estan contribuint al sosteniment de la vida sense que siguin valorades i reconegudes de forma justa, i, moltes vegades, no cobertes pel mateix sistema, ja que amb massa frequencia es desenvolupen al marge d'aquest. Parlam d'espais, temps o dedicació? Tambe podriem identificar ambits, ja que podem parlar de cures dins l'espai redu'it de la familia, a l'espai comunitari (veinal, associatiu, politic) o podem parlar de l'autocura.


El 30 de novembre de 2006 es va aprovar al Congres, amb una amplissima majoria, la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependencia (LAPAD), coneguda com 'Llei de dependencia,' destinada a convertir-se en la quarta pota de l'Estat del benestar. Des del feminisme, les expertes van celebrar la creació d'una llei que abordava la cura de les persones, pero van advertir sobre la perpetuació del model social i simbolic masculi que suposava; la crisi provocada per la pandemia ho ha fet encara mes evident, i, per tant, s'han de centrar feina i esforços en la correcció d'aquesta situació de desequilibri.


El desigual repartiment de tasques, pel que fa al genere, te importants implicacions en la qualitat de vida de les dones, com es l'escassetat de temps per dedicar a les seves prioritats; no poder escollir que volen fer en el temps durant el qual estan obligades a assumir tasques de cura; les baixes cotitzacions, per no poder dedicar el mateix temps que els homes a la seva professió (mitges jornades, discontinuïtat laboral, manca de promoció), o l'escas reconeixement social del temps que hi destinen. Tots aquests ·efectes provoquen, per tant, un cost real que repercuteix directament sobre les dones.


La desigualtat en les cures diaries dels infants i les persones dependents, i la realització de les feines de casa succeeixen a l'Estat espanyol i a la resta d'Europa. L'lnstitut Europeu de la lgualtat de Genere (EIGE) va publicar, a partir de dades de 2016, que el 37,5% de les dones i el 24,7% dels homes s'ocupen del treball no remunerat diariament. Les xifres a Espanya son molt semblants: el 39,8% de les dones i el 27,7% dels homes dediquen almenys una hora diaria a aquesta mena de labors.


Si sumam el treball de pagament i el de no pagament, a escala global, l'OCDE estima que les dones treballen 2,6 heres diaries mes que els homes, de mitjana. Si consideram la seva aportació al PIB, seria un sector amb mes participació que la industria.


Es del tot evident la necessitat d'articular estrategies que donin resposta al conflicte entre el capital i la vida. Vivim en una societat en que el treball productiu, que implica ingresses economics, ostenta el reconeixement social i es el centre de la vida, mentre que, en contraposició, el treball de cures, associat a l'entorn de la llar i assumit majoritariament per les dones, no es valora economicament, ni social, i sembla un treball secundari, quan es en realitat el que permet una vida sostenible humanament.


Les dones hem conquerit espais i drets sobre els quals no hi ha opció de retraces, pero no es suficient, i hem de continuar. I ara, en aquesta crisi, una de les mesures post-Covid19 ha de ser, necessariamen,t la de posar a l'agenda institucional, social i politica noves accions i noves estrategies per visibilitzar les dones cada dia, per caminar cap a l'objectiu de la llibertat igual, perque les dones, per ser iguals, hem de ser lliures.


Defensam la llibertat i la dignitat de tota persona, com a titular de drets i deures. Advocam per una societat madura i oberta, on el valor compartit de la igualtat es manifesta en l'equiparació plena d'oportunitats i en l'articulació de les eines que fan possible que la dona aconsegueixi conquistar les metes que es proposi. Una societat en llibertat que posa fre a qualsevol discriminació que impedeix que la dona desenvolupi la plenitud del seu talent i les seves capacitats. Una societat, en definitiva, a la qual la dona i l'home avancen conjuntament fins a la completa erradicació de tota forma de prejudici o desigualtat.


L'Administració local, com l'administració mes propera a la ciutadania, constitueix l'agent dinamitzador mes adequat per promoure una societat clarament igualitaria, promovent accions concretes dirigides a la prevenció de conductes discriminatories i a la previsió de politiques actives d'igualtat en la totalitat dels ambits del nostre dia a dia.


Per tot aixo, tots els grups municipals de l'Ajuntament de Sant Lluís proposam, per a la seva aprovació pel Ple, els seguents acords:


Primer. Posar en valor les treballadores essencials, en tots els ambits, que s'han dedicat en cos i anima, durant el darrer any, a cuidar-nos. Posam en valor totes les dones que, dia rere dia, ens cuiden o cuiden qualcu al m6n, amb tendresa i solidaritat. Reivindicam la vida i les cures com a centre de tot, exercitades amb igualtat.


Segon. Reconeixer el valor de la Constitució Espanyola de 1978 com a marc juridic fonamental de la igualtat entre dones i homes.


Tercer. Reconeixer totes aquestes dones pioneres que, al llarg de la historia, han obert amb el seu exemple el cami de la igualtat i continuam en la defensa de la igualtat, afavorint mesures de conciliació real.


Quart. Seguir fent de Sant Lluís una ciutat mes igualitaria, mes solidaria i mes lliure; per això, treballarem per promoure campanyes de prevenció per acabar amb els estereotips de genere que ens eduquen en el sistema sexe-genere.


Cinquè. Adoptar el compromis de seguir fent feina, des de I' Ajuntament, per aconseguir superar els desequilibris existents entre les situacions i condicions de vida d'homes i dones, aixi com per promoure el paper de la dona en els multiples i diversos ambits de la vida social, económica, laboral, educativa, cultural i politica.


Sisè. Reconeixer la necessitat de fer efectiva la igualtat d'homes i dones en totes les latituds, conforme als principis de l'ONU recollits en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de L'Agenda 2030.


Sant Lluís 24 de febrer de 2021