CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

BAN MUNICIPAL AMB MOTIU DE LES FESTES PATRONALS DE SANT LLUÍS 2020

M. Carolina Marquès Portella, Batlessa de l'Il·lm. Ajuntament de Sant Lluís, amb motiu de les Festes Patronals de Sant Lluís 2020,

FAIG SABER

Santlluïsers, santlluïseres, veïns i visitants:

La situació d’excepcionalitat i emergència sanitària provocada pel COVID-19 i l’impacte dels efectes en el municipi de Sant Lluís ha incidit directament en la planificació dels actes relatius a les festes patronals de Sant Lluís 2020.

Que de conformitat amb l’anterior i per raons sanitàries i de seguretat pública no és recomanable el foment de les concentracions de gent als espais públics del municipi, circumstància aquesta que ha de fer evitar per part d’aquest Ajuntament la celebració de cap tipus d’acte que pugui produir un efecte cridada incitadora a les celebracions populars de les nostres festes patronals.

Que per això, una volta consensuat amb tots els grups polítics i de conformitat amb el contingut del decret 2020/PRE/0000791, de 14 d’agost de 2020, s’ha suspès la celebració dels actes festius de les Festes Patronals de Sant Lluís i de Sant Lluïset.

Que així mateix tampoc no s’ha autoritzat cap tipus d’ocupació de via pública dirigida a la instal·lació de firaires, venedors ambulants i altres activitats itinerants, tal i com era costum des de sempre durant les Festes de Sant Lluís.

Que per aquest motiu i no havent de deixar de banda la situació actual de contenció de la pandèmia COVID-19 mitjançant la present es vol fer arribar un missatge de conscienciació ciutadana, traslladant la necessitat d’assumir per part de tota la ciutadania del poble de Sant Lluís un comportament responsable, respectant-se en tot moment les normes sanitàries i de distanciament socials dictades a l’efecte, tot agraint la col·laboració per part de tothom.

Per això, i de conformitat amb la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,

Dispòs

Primer.- Instar al veïnat del poble de Sant Lluís a mantenir un comportament correcte, responsable i solidari pel que fa al compliment de les mesures sanitàries derivades de la situació de nova normalitat post COVID-19, especialment durant els dies 28 a 31 d’agost i del 4 al 7 de setembre, d’enguany, no oblidant la possibilitat, no desitjada en cap cas però si certa, de possibles rebrots de la pandèmia si les conductes ciutadanes no són les degudes.

Segon.- Recordar la obligatorietat de dur mascareta en la via pública, i de mantenir una distància de seguretat d’1,5 metres amb altres persones, i de no superar en cap moment els aforaments permesos, i es recomana limitar les trobades socials a un nombre màxim de 10 persones.

Tercer.- Recordar la prohibició del consum de begudes alcohòliques i altres drogues en les vies i espais públics .

Quart- Recordar la prohibició del consum de tabac, i de qualsevol altre dispositiu d’inhalació de tabac, a la via pública i en espais a l’aire lliure quan no es pugui mantenir una distància mínima interpersonal d’almenys dos metres.

Cinquè.- Recordar la prohibició de la instal·lació de qualsevol tipus de barra i aparell musical orientat cap a l’exterior.

Sisè.- Recordar als bars del poble que hauran de tenir cura de l’obligació de respectar i fer respectar les normes de distanciament social imposades conforme a les regles de la nova normalitat a l’interior dels seus locals, permetent un ús ordenat i controlat de les seves actuals terrasses així com de l’accés als WC, recomanant-se des de l’Ajuntament, el fet de poder disposar de mitjans personals de control i seguretat amb aquesta finalitat, així com també els horaris de tancament

Setè.- Informar a la ciutadania del deure d’haver de donar estricte compliment a les Resolucions de la consellera de Salut i Consum de dates 13 de juliol de 2020 i 18 d’agost de 2020, per les quals es modifiquen mesures concretes del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, tot advertint-la així mateix de l’existència del corresponent règim sancionador establert al Decret Llei 11/2020, de 10 de juliol.

La Batlessa prega a la ciutadania de Sant Lluís la màxima conscienciació i col·laboració en una tasca que és a la vegada responsabilitat de tothom.

M. CAROLINA MARQUÈS PORTELLA
BATLESSA