CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Reserva Marina de l'Illa de l'Aire
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
AJUNTAMENT INFORMA
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Policia Local
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

Ple de dia 31-05-2018Acta en PDF

Per visualitzar un punt concret de l'ordre del dia podeu clicar sobre aquest i accedireu directament

Ordre del dia


Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 24.05.18. Proposta del regidor d'Hisenda d'aprovació de l'expedient núm. 4/2018, de reconeixement extrajudicial de crèdits
Tercer. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 24.05.18. Proposta del regidor d'Hisenda amb relació a la modificació de crèdit núm. 4/2018. Suplement de crèdit a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure disposició
Quart. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 24.05.18. Proposta de Batlia amb relació a l'aprovació del Conveni de col·laboració amb el Consell Insular per a la utilització dels serveis de la Comissió de Greuges
Cinquè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 24.05.18. Proposta del regidor de Seguretat i Mobilitat amb relació a l'aprovació del Conveni de col·laboració amb IBETEC per a implantar estacions de telecomunicacions en el terme municipal
Sisè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 24.05.18. Proposta del regidor d'Habitatge i Urbanisme amb relació a l'expedient de modificació de les Normes Subsidiàries de Sant Lluís i adaptació al Pla Territorial Insular a l'àmbit dels nuclis tradicionals i de sòl rústic
Setè. Dictamen de la Comissió d'Economia i Hisenda de dia 24.05.18. Proposició de Batlia amb relació a la modificació de representants de la Corporació a òrgans col·legiats
Vuitè. Resolució de Batlia núm. 2018/PRE/0000419. Aprovació expedient de modificació de crèdit núm. 3 al Pressupost de 2018. Donar-ne compte
Novè. Resolucions de Batlia d'organització i funcionament municipal. Donar-ne compte
Desè. Informació periòdica amb relació a l'exercici del pressupost i moviments de tresoreria. Primer trimestre de 2018
Onzè. Donar compte Sentència judicial
Dotzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Tretzè. Precs i suggeriments
Catorzè. Proposta del regidor de Turisme per a l'adjudicació del contracte especial del servei de transport temporal de persones amb minitren turístic a la costa de Sant Lluís
Quinzè. Proposta de Batlia per a l'adjudicació del contracte dels serveis esportius municipals i d'escola d'estiu
Setzè. Moció que presenta el grup del Partit Popular sobre la creació i la posada en marxa d'un destacament de la UME de forma permanent a Menorca
Dissetè. Moció que presenta el grup del Partit Popular per a la designació del caixer Batle per a l'any 2018
Divuitè. Moció que presenta el grup del PSOE per a l'habilitació d'espais per als diversos grups polítics