CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Reserva Marina de l'Illa de l'Aire
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
AJUNTAMENT INFORMA
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Policia Local
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

Ple del dia 27-07-2017Acta en PDF

Per visualitzar un punt concret de l'ordre del dia podeu clicar sobre aquest i accedireu directament

Ordre del dia


Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Presa de possessió del regidor del PSOE, Antonio García Romero
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 20.07.17. Proposta del regidor de Turisme i Urbanitzacions per a declarar deserta l'adjudicació del contracte del servei de transport temporal de persones amb mini-tren turístic a la costa de Sant Lluís
Quart. Proposta que presenta la regidora d'Afers Socials per a l'aprovació del Reglament de règim intern i ús dels horts socials i ecològics
Cinquè. Proposta que presenta el regidor d'Urbanisme d'aprovació i declaració d'utilitat pública del projecte de perforació, electrificació, elevació i canalització d'aigua potable a la urbanització de Binissafúller, i necessitat d'ocupació i aprovació inicial de la relació de béns i drets que seran afectats per l'expropiació dels terrenys necessaris per a dur a terme l'actuació
Sisè. Moció que presenta el grup del Partit Popular per a l'anàlisi del tancament a la circulació de vehicles al carrer Sant Lluís
Setè. Moció que presenta el grup del Partit Popular per a la creació d'una guia d'ús de xarxes socials
Vuitè. Declaració institucional "A Menorca volem acollir" sobre la crisi de les persones refugiades
Novè. Aprovació Festes Locals 2018
Desè. Donar compte de diverses sentències judicials
Onzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Dotzè. Precs i suggeriments
Tretzè. Moció que presenta el PI – PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS amb relació a l'obertura i tancament del Cós a la circulació de vehicles