CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Reserva Marina de l'Illa de l'Aire
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
AJUNTAMENT INFORMA
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Policia Local
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

Ple del dia 06-07-2017 (Per ajornament de la sessió de 29.06.17)Acta en PDF

Per visualitzar un punt concret de l'ordre del dia podeu clicar sobre aquest i accedireu directament

Ordre del dia


Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Donar compte de la dimissió de la regidora del grup PSOE, Adelaida Ponsetí Pons
Tercer. Dictamen de la Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania de dia 20.06.17. Proposta de la regidora de Serveis Socials amb relació al conveni de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i l'Ajuntament per a la reserva i ocupació de places d'estades diürnes i residencials per a gent gran en situació de dependència
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 29.06.17. Proposta que presenta el regidor d'Economia i Hisenda amb relació a l'aprovació de l'expedient núm. 4/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits
Cinquè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 29.06.17. Proposta que presenta el regidor d'Economia amb relació a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2017 en la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals
Sisè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 29.06.17. Proposta que presenta el regidor de Governació d'adhesió al conveni de col·laboració entre la Prefectura Central de Trànsit i la FEMP per a l'intercanvi d'informació i la mútua col·laboració administrativa
Setè. Resolució de Batlia núm. 2017/600. Aprovació expedient de modificació de crèdit núm. 5 al Pressupost de 2017. Donar-ne compte
Vuitè. Resolucions de Batlia núm. 2017/476 i 2017/577. Delegació de competències. Donar-ne compte
Novè. Control del Ple a la Junta de Govern Local