CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Reserva Marina de l'Illa de l'Aire
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
AJUNTAMENT INFORMA
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Policia Local
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

Ple del dia 27-04-2017Acta en PDF

Per visualitzar un punt concret de l'ordre del dia podeu clicar sobre aquest i accedireu directament

Ordre del dia


Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 23.03.17. Moció que presenten els grups VOLEM SANT LLUÍS, PSOE i el PI de recolzament al manifest "Per la reforma del sistema de finançament"
Tercer. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 20.04.17. Proposta que presenta el regidor de Turisme i Urbanitzacions d'aprovació de l'expedient de contractació del servei de transport temporal de persones amb mini-tren turístic a la costa de Sant Lluís
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 20.04.17. Proposta que presenta el regidor d'Economia i Hisenda amb relació a l'aprovació de l'expedient núm. 3/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits
Cinquè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 20.04.17. Moció que presenten els grups VOLEM SANT LLUÍS, PSOE i el PI amb relació a l'adopció d'iniciatives legislatives que permetin a les entitats locals reinvertir el seu superàvit sense haver de generar ingressos pel mateix valor
Sisè. Proposta del regidor d'Urbanisme per a l'esmena dels errors materials comesos en les adaptacions de les normes subsidiàries amb relació al Pla Parcial del sector 13 "Sa Sivina de Baix"
Setè. Resolució de Batlia núm. 2017/262. Aprovació expedient de modificació de crèdit núm. 3 al Pressupost de 2017. Donar-ne compte
Vuitè. Resolució de Batlia núm. 2017/307. Inici expedient administratiu per concedir a Alicia Magdalena Sintes Olives el títol de Filla Predilecta de Sant Lluís
Novè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Desè. Precs i suggeriments