CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Reserva Marina de l'Illa de l'Aire
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
AJUNTAMENT INFORMA
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Policia Local
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

Ple del dia 30-03-2017Acta en PDF

Per visualitzar un punt concret de l'ordre del dia podeu clicar sobre aquest i accedireu directament

Ordre del dia


Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen Comissió Especial de Comptes de dia 23.03.17. Proposta que presenta el regidor de Governació amb relació a la petició de creació i classificació del lloc de treball de Tresoreria reservat a personal funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional
Tercer. Dictamen Comissió Especial de Comptes de dia 23.03.17. Proposta que presenta el regidor de Governació d'encàrrec de gestió a l'empresa SILME dels treballs de manteniment integral de tots els programes informàtics d'ús corporatiu de l'Ajuntament i de la supervisió dels equips i assistència a Seu-Subseus
Quart. Dictamen Comissió Especial de Comptes de dia 23.03.17. Proposta que presenta el regidor d'Economia i Hisenda amb relació a l'aprovació de l'expedient núm. 2/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits
Cinquè. Dictamen Comissió Especial de Comptes de dia 23.03.17. Proposta que presenta el regidor d'Economia i Hisenda amb relació a l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2. Suplement de crèdit a càrrec del romanent de tresoreria per a despeses generals de lliure disposició
Sisè. Dictamen Comissió Especial de Comptes de dia 23.03.17. Moció que presenten els grups VOLEM SANT LLUÍS, PSOE i el PI de recolzament al manifest "Per la reforma del sistema de finançament"
Setè. Dictamen Comissió Especial de Comptes de dia 23.03.17. Moció que presenten els grups VOLEM SANT LLUÍS, PSOE i el PI de recolzament a la proposició de Llei per a l'aplicació de mesures urgents en matèria de règim local presentada en el Congrés dels Diputats
Vuitè. Resolució de Batlia núm. 2017/208. Aprovació Marc Pressupostari 2018-2020. Donar-ne compte
Novè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Desè. Precs i suggeriments