CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Reserva Marina de l'Illa de l'Aire
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
AJUNTAMENT INFORMA
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Policia Local
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

Ple del dia 02-03-2017Acta en PDF

Per visualitzar un punt concret de l'ordre del dia podeu clicar sobre aquest i accedireu directament


Ordre del dia


Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania de dia 14.02.17. Moció que presenta el grup del Partit Popular per instar al Consell Insular de Menorca a mantenir el lloc de feina de coordinador dels equips municipals d'intervenció familiar de Menorca
Tercer. Dictamen de la Comissió Informativa d'Atenció a la Ciutadania de dia 14.02.17. Moció que presenta el grup Pi-Proposta per les Illes Balears per modificar els criteris de repartiment dels fons produïts per l'impost del turisme sostenible
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 23.02.17. Proposta que presenta el regidor d'Economia i Hisenda amb relació a l'aprovació de l'expedient núm. 1/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits
Cinquè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 23.02.17. Proposta que presenta el regidor d'Urbanisme amb relació al recurs de reposició interposat per Greenbridge, SL contra l'acord del Ple de 24.11.16 d'inadmissió de la sol·licitud de revisió d'ofici de la llicència d'obres núm. 3239 (exp. 111-U/14)
Sisè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 23.02.17. Ratificació Resolució de Batlia amb relació al Pla Insular de Cooperació per a la redacció de projectes, l'execució d'obres i l'adquisició d'equipaments municipals per part del Consell Insular de Menorca per a l'any 2017
Setè. Proposta que presenta la regidora d'Educació i Cultura amb relació a l'aprovació de l'acord marc de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Lluís i la Universitat de les Illes Balears
Vuitè. Proposta que presenta el regidor de Governació d'adhesió al protocol marc del programa Agent Tutor
Novè. Resolució de Batlia núm. 2016/1295.- Aprovació expedient de modificació de crèdit núm. 12 al Pressupost de 2016. Donar-ne compte
Desè. Expedient de liquidació del Pressupost de l'exercici de 2016. Donar-ne compte
Onzè. Resolució de Batlia núm. 2017/164.- Aprovació expedient de modificació de crèdit núm. 1 al Pressupost de 2017. Donar-ne compte
Dotzè. Informació periòdica amb relació a l'execució del pressupost i moviments de tresoreria.- Quart trimestre de 2016
Tretzè. Donar compte de diverses Sentències judicials
Catorzè. Resolucions de Batlia núm. 2017/52 i 2017/147.- Delegació de competències.- Donar-ne compte
Quinzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Setzè. Precs i suggeriments
Dissetè. Moció que presenten els grups Volem Sant Lluís, PSOE i el PI amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones