CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
AJUNTAMENT INFORMA
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
La guia
Agenda 21
Biblioteca
Arxiu Municipal
Policia Local
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA

INDICADORS LLEI DE TRANSPARÈNCIA

La Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret de l'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de cumplir els responsables públics així com les conseqüències derivades del seu incumpliment. 
 

A) INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA I DE PLANIFICACIÓ
A.1 - Normativa en matèria de règim local
A.2 - Estructura organitzativa
A.3 - Organigrama actualitzat
A.4 - Perfil i trajectòria professional dels responsables dels diferents òrgans
A.5 - Retribucions dels membres de la corporació
A.6 - Resolucions d'autoritzacions o reconeixement de compatibilitat
A.7 - Declaracions anuals de béns i activitats dels membres de la corporació
A.8 - Plans i programes anuals i plurianuals en els que es fixen objectius concrets, així com les activitats, mitjans i temps previst per a la seva consecució


B) INFORMACIÓ DE RELLEVÀNCIA JURÍDICA
B.1 - Normativa aprovada per l'ajuntament
B.2 - Procediments normatius en curs d'elaboració
B.3 - Documents en període d'informació pública
B.4 - Bands


C) INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA
C.1 - Contractes

         C.1.1) Contractes formalitzats

         C.1.2) Contractes menors

         C.1.3) Modificacions de contracte

         C.1.4) Dades estadístiques
C.2 - Convenis

          C.2.1 - Convenis subscrits

          C.2.2 - Encomana de gestió
C.3 - Subvencions i ajuts concedits
C.4 - Pressupost
C.5 - Comptes anuals
C.6 - Béns immobles