CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

ARXIU MUNICIPAL I GESTIÓ DOCUMENTAL

 
 

Adreça:                Telèfon: 


A/e:

Horari:

Pla de sa Creu, sn
Sant Lluís
07710

971 15 09 50 ext. 410


arxiu@ajsantlluis.org

De dilluns a divendres de 9'30 a 15h.
 


 

Què és l'Arxiu Municipal?L'Arxiu Municipal és un servei de l'Ajuntament de Sant Lluís.
S'encarrega de gestionar, conservar, difondre i posar a disposició de tots els ciutadans i del mateix Ajuntament, la documentació municipal. També recull els testimonis documentals que els ciutadans i les entitats locals hi vulguin dipositar a través de donació o dipòsit.
 


 

Què hi ha a l'Arxiu?

 


 Documentació municipal (1904 - ):
Tota la documentació produïda i rebuda per l'Ajuntament durant la seva història, és a dir, des de la seva constitució, l'any 1904, fins a l'actualitat.
 
La documentació anterior a aquesta data està dipositada i, per tant, s'hi ha de consultar, als següents arxius:
             Arxiu Històric de Maó (Biblioteca Pública de Maó):
Pl. Conquesta, 8. Maó.
Tel. 971 36 91 90.
Documentació anterior a 1900.
    
      Arxiu Municipal de Maó (Ajuntament de Maó):
Pl. Constitució, 1. Maó.
Tel. 971 36 98 00
                  Documentació des de 1901 fins a 1904

 Fons d'entitats i empreses de Sant Lluís:
Es tracta de documentació no municipal, procedent d'institucions, d'associacions i d'empreses del municipi que, per diversos motius, s'ha donat o dipositat a l'Arxiu.
D'aquesta forma, a més de la documentació de l'Ajuntament, l'Arxiu Municipal conserva i posa a l'abast dels interessats la documentació de les següents entitats de Sant Lluís:

          * Cámara Agraria Local de San Luis, antiga Hermandad 
             Sindical de Labradores y Ganaderos de San Luis (1950-
             1982): fons format per 4 unitats documentals.

          * Mutualidad Agraria Comision Local de San Luis (1961-
            1986): fons format per 4 unitats documentals.

          * Mutualidad "El Amparo del Enfermo" (1872-1989): fons 
            format per 5 unitats documentals.

          *Sa Tanca: com a arxiu d'empresa, l'any 2004 va
            ingressar en els nostres fons la documentació procedent 
           de la sala de festes i restaurant "Sa Tanca"
 Arxiu fotogràfic:

     

     

Molts arxius també recullen material gràfic, com ara cartells, programes d'esdeveniments, postals i fotografies.
La recopilació de fotografies de qualsevol època sobre Sant Lluís és una de les tasques de l’Arxiu Municipal, preservadora de la memòria gràfica del municipi. Les fotografies són el testimoni de persones anònimes i públiques, de carrers, d'edificis, d'esdeveniments socioculturals, d'actes polítics, etc.
L'any 2003 es va posar en marxa el projecte d’Arxiu Fotogràfic Digital, la finalitat del qual és la digitalització de les imatges que alguns ciutadans, empreses i entitats han cedit o donat a l'Ajuntament.
L’Arxiu Municipal conserva fotografies en format paper i digital. Actualment, disposam d'unes 800 imatges digitalitzades, cedides per diverses persones de Sant Lluís i per l’arxiu fotogràfic del diari Menorca.

 Biblioteca Auxiliar:

La biblioteca auxiliar està integrada per publicacions (monografies, revistes i articles) sobre Sant Lluís i algunes obres generals.
També s'hi troben revistes relacionades amb l'administració local i publicacions administratives.
Aquest fons està a disposició dels treballadors de l'Ajuntament i del públic en general que hi estigui interessat.

 

Quin tipus d'informació conté l'Arxiu?

 

 

L'Arxiu Municipal ofereix informació tan diversa com la recollida en els llibres d'actes de les sessions plenàries de l'Ajuntament (p. ex., qui era el batle el 1936?), el Padró municipal d'habitants (p. ex., quants habitants hi havia l'any en què Sant Lluís es va segregar de Maó?), tots els pressuposts anuals, informació urbanística (p. ex., com era Sant Lluís quan vàreu néixer?) quines activitats esportives i culturals es van realitzar l'any 1985, com era el programa de les festes d'aquell mateix any… i moltes dades més.

                   
 

 

Com es troba la informació?

 

 

L'Arxiu posa a disposició dels interessats els inventaris dels diversos fons que reuneix. Els inventaris descriuen la documentació que forma cadascun dels fons i, per tant, en faciliten la consulta.
En l'actualitat s'està elaborant l'inventari general de tota la documentació municipal des de 1904 fins ara, i també un inventari més exhaustiu dels expedients d’obres.

 

En qualsevol cas, el personal de l’Arxiu atén i assessora totes les consultes.

 

Es pot consultar tota la documentació?

  

 

L'Administració municipal garanteix l'accés dels ciutadans a la documentació de l'Arxiu.
Tanmateix, existeix documentació d'accés restringit per la legislació, la qual estableix que els documents que contenen dades que puguin afectar la seguretat, l’honor, la intimitat i la imatge de les persones, només podran ser consultats en els termes establerts a la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni històric espanyol, així com també a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les restriccions per a la consulta d'aquesta mena de dades és de 25 anys des de la mort dels afectats, si la data és coneguda; si no ho és serà a partir del 50 anys des de la data de creació del document.

 

Qui pot utilitzar l'Arxiu?

 

L'Arxiu és un equipament públic i gratuït. Per tant hi poden accedir tots els investigadors i els ciutadans en general que hi estiguin interessats.
 
Naturalment, hi ha unes normes de funcionament, les quals s'han de complir per assegurar la conservació i la preservació dels seus fons.

 

Quins serveis ofereix l'Arxiu?

        
 Consulta de documents municipals i d'altres fons (tenint en compte les restriccions establertes per la legislació).
      
 Sol·licituds d'informació presencial, per telèfon, correu electrònic i instància a l'Ajuntament.
 

 Consulta de publicacions periòdiques relacionades amb l'Administració local.

 Consulta del fons fotogràfic i cessió de fotografies en casos concrets i amb prèvia autorització del propietari i/o autor.

 Consulta de la biblioteca auxiliar: llibres, articles i revistes sobre Sant Lluís i algunes obres generals.

 Préstec de documentació a les diferents àrees i oficines de l'Ajuntament.

 Reprografia de documentació.

 Suport a la docència.