CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Pla Territorial
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

Ple del dia 26-05-2021Acta en PDF


Per visualitzar un punt concret de l'ordre del dia podeu clicar sobre aquest i accedireu directament

Ordre del dia


Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió Informativa Territorial de dia 18.05.21.- Proposta de Batlia amb relació al Pla de sequera del municipi de Sant Lluís. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva
Tercer. Dictamen de la Comissió Informativa Territorial de dia 18.05.21.- Proposta de la quarta Tinenta de Batlia amb relació al Pacte de Batlies sobre el clima i l'energia
Quart. Dictamen de la Comissió Informativa d'Economia de dia 19.05.21. Proposta de Batlia amb relació a la revisió de preus del contracte administratiu per a la gestió del servei de neteja viària i manteniment de zones verdes i arbrat viari de les urbanitzacions de Sant Lluís
Cinquè. Dictamen de la Comissió Informativa Social de dia 19.05.21. Proposta de la tercera Tinenta de Batlia amb relació a la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del cementeri municipal
Sisè. Dictamen de la Comissió Informativa Social de dia 19.05.21. Proposta de la regidora d'Educació amb relació a la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per activitats de caràcter cultural (EMEA)
Setè. Dictamen de la Comissió Informativa Social de dia 19.04.21. Proposta de la regidora d'Educació d'aprovació del conveni entre el Govern de les Illes Balears i l'Ajuntament de Sant Lluís per millorar l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació infantil i de les condicions educatives de la primera infància
Vuitè. Moció que presenta el grup del Partit Popular sobre la rebaixa de l'IVA al servei de perruqueries, barberies i estètica
Novè. Moció que presenta el grup del Partit Popular sobre la dotació de places suficients per a acollir a tots els alumnes que superin les proves d'accés al programa British Council a secundària
Desè. Resolució de Batlia núm. 2021/PRE/0000408. Aprovació expedient de modificació de crèdit núm. 5 al Pressupost de 2021. Donar-ne compte
Onzè. Informació períodica amb relació a l'exercici del pressupost i moviments de tresoreria. Primer trimestre de 2021. Donar-ne compte
Dotzè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Tretzè. Precs i suggeriments
Catorzè. Proposta dels grups municipals del PSOE i VOLEM SANT LLUÍS d'adhesió a la declaració institucional de la FEMP amb relació als drets de les persones LGTBI