CatalaCastella
altres idiomes (traduccions automàtiques)
Inici  |  Contactar  |  Informació  |  Cercar
   
LOGO
International email
   
Carpeta Ciutadana
Consultas,Quejas,sugerencias y felicitaciones
Avisa'ns dels desperfectes
Biblioteca
Arxiu Municipal
Mediambient
Colegio Publico
Molí de baix
Escola Municipal d'Ensenyaments Artístics
DRETA
     

Ple del dia 23-05-2019Acta en PDF

Per visualitzar un punt concret de l'ordre del dia podeu clicar sobre aquest i accedireu directament

Ordre del dia


Primer. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Segon. Dictamen de la Comissió informativa d'Atenció a la Ciutadania de dia 20.05.19. Proposta de la regidora de Serveis Socials amb relació al conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics per a l'any 2019
Tercer. Dictamen de la Comissió informativa d'Atenció a la Ciutadania de dia 20.05.19. Proposta de la regidora de Serveis Socials per a l'aprovació del conveni de col·laboració amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació d'encàrrec de gestió del servei d'ajuda a domicili per a persones en situació de dependència
Quart. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 20.05.19. Proposta del regidor d'Economia i Hisenda amb relació a la revisió de preus del contracte administratiu per a la gestió del servei públic de recollida i trasllat dels residus urbans, altres serveis complementaris i la neteja viària del municipi de Sant Lluís
Cinquè. Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de dia 20.05.19. Proposta del regidor d'Economia i Hisenda d'aprovació de l'expedient 2/2019 de reconeixement extrajudicial de crèdits
Sisè. Resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000376. Aprovació expedient de modificació de crèdit núm. 6 al Pressupost de 2018 prorrogat per a l'any 2019. Donar-ne compte
Setè. Resolució de Batlia núm. 2019/PRE/0000465, de dia 20.05.19. Delegació de competències. Donar-ne compte
Vuitè. Informació periòdica amb relació a l'exercici del pressupost i moviments de tresoreria. Primer trimestre de 2019
Novè. Control del Ple a la Junta de Govern Local
Desè. Precs i suggeriments